Day: December 25, 2021

พลเมืองเครือข่าย

พลเมืองเครือข่าย โดยทั่วไปเรียก ชาวเน็ต (netizen) เป็นคำเรียกบุคคล ที่มีส่วนร่วมในประชาคมออนไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตทั่ว ๆ ไปอย่างสม่ำเสมอคำภาษาอังกฤษ “netizen” มาจากการประสมระหว่าง “internet” (อินเทอร์เน็ต) และ “citizen” (พลเมือง) ผู้บัญญัติศัพท์นี้และทำให้ศัพท์นี้ได้รับความแพร่หลาย คือ Michael Hauben นักเขียนและนักทฤษฎีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไฟล์ในคอมพิวเตอร์สามารถถูกสร้าง…

โปรแกรมค้นหาเว็บ

โปรแกรมค้นหาเว็บ ( web search engine) เป็นระบบซอฟต์แวร์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อค้นหาสารสนเทศบนเวิลด์ไวด์เว็บ ผลการค้นหาโดยทั่วไปนำเสนอเป็นบรรทัดการค้นหาที่มักเรียก หน้าผลลัพธ์โปรแกรมค้นหา (SERPs) สารสนเทศอาจเป็นเว็บเพจ ภาพหรือไฟล์ประเภทอื่นผสมกัน โปรแกรมค้นหาบางโปรแกรมยังขุดข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลหรือสารบบเปิด โปรแกรมค้นหาเว็บต่างจากสารบบเว็บตรงที่มีบรรณาธิการมนุษย์เป็นผู้บำรุงรักษาเท่านั้น นอกจากนี้ยังบำรุงรักษาสารสนเทศเวลาจริงโดยการดำเนินการอัลกอริทึมบนเว็บครอว์เลอร์ เนื้อหาอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถค้นได้ด้วยโปรแกรมค้นหาเว็บโดยทั่วไปอธิบายว่าเป็นดีปเว็บ (deep web) เวิลด์ไวด์เว็บ ( World…