Day: December 13, 2021

เว็บจีแอล

เว็บจีแอล ( WebGL: Web Graphics Library ไลบรารีกราฟิกส์บนเว็บ) เป็นการใช้ภาษา javascript ในการเขียนโปรแกรมบนเว็บไซต์ ซึ่งมี API มาช่วยในเรื่องของการแสดงผลแบบ 3มิติ และ 2มิติ ซึ่งจะต้องทำงานภายใต้ web browser โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งปลักอินส์เพิ่ม…

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business E-Business) คือ กระบวนการหรือขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจ โดยอาศัยเทคโนโลยีเครือข่ายที่เรียกว่าว่าองค์กรเครือข่ายร่วม ในการดำเนินงานเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนี้จะใช้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันผ่านช่องทางโครงข่ายโทรคมนาคมจุดมุ่งหมายในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ นั้นคือ เพื่อสร้างคุณค่าทางธุรกิจมากขึ้นและลดต้นทุนการทำธุรกิจโดยการอาศัยแรงงานคนที่น้อยในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วยให้องค์กรภายนอกและภายในมีการดำเนินงานได้ง่ายมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม E- Business อาจไม่จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตหรือเว็บเสมอไป เพียงแต่กระแสความนิยมของอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น จึงทำให้องค์กรต่างๆ…

เอ็มเอชทีเอ็มแอล

เอ็มเอชทีเอ็มแอล ( MHTML: MIME HTML ไมม์เอชทีเอ็มแอล) เป็นมาตรฐานอันหนึ่งซึ่งใช้พื้นฐานมาจาก RFC 2557 ใช้สำหรับการฝังทรัพยากร เช่นแฟ้มภาพและเสียง ลงไปในเว็บเพจ แล้วใช้การเชื่อมโยงจากภายในด้วยวิธีการเดียวกันกับโค้ดใน HTML ทำให้สามารถเปิดอ่านเนื้อหาในเว็บเพจได้โดยไม่ต้องใช้การเชื่อมโยงภายนอก (ไปยังแฟ้มอื่น) แฟ้มข้อมูลที่ถูกฝังนั้นจะเข้ารหัสและเก็บเป็นแบบไมม์ (MIME) แฟ้มข้อมูลชนิดนี้ที่สร้างโดยไมโครซอฟท์ เวิร์ด…

เอชทีเอ็มแอล5

เอชทีเอ็มแอล5 ( HTML5; อ่านว่า เอชทีเอ็มแอลไฟฟ์ หรือ เอชทีเอ็มแอลห้า) เป็นมาตรฐานตัวต่อไปของ HTML ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยมีลักษณะเหมือนมาตรฐานตัวก่อนหน้าทั้ง HTML 4.01 และ XHTML 1.1 ที่ใช้ในการจัดโครงสร้างและการแสดงผลของเนื้อหาสำหรับเวิลด์ไวด์เว็บ มาตรฐานใหม่จะมีคุณลักษณะเด่นที่สำคัญได้แก่-การใช้งานวิดีโอ-การแสดงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์-การเก็บไฟล์ในลักษณะออฟไลน์-การแสดงกราฟิกส์-input types แบบใหม่…