Day: October 9, 2021

ไฟล์ซิลลา

ไฟล์ซิลลา (FileZilla) เป็นฟรีซอต์แวร์ในลักษณะโอเพนซอร์สทำงานกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ รับรองการทำงานของ FTP SFTP และFTPS ใช้สำหรับการอัปโหลด และ ดาวน์โหลดไฟล์ ไฟล์ซิลลารุ่นปัจจุบันคือรุ่น 3.4.0 ไฟล์ซิลลาพัฒนาโดย ทิม คอสส์ (Tim Kosse) โดยเริ่มจากการบ้านภายในวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในเดือนมกราคม พ.ศ….

ไฟล์ศูนย์ไบต์

ไฟล์ศูนย์ไบต์ คือไฟล์คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุข้อมูลอะไร หมายความว่ามีขนาดของไฟล์เท่ากับศูนย์ไบต์ โปรแกรมประยุกต์ส่วนใหญ่ไม่สามารถโหลดหรือใช้ไฟล์ศูนย์ไบต์ได้ ถึงแม้ว่าไฟล์ไฟล์หนึ่งจะถูกอธิบายว่าเป็นเอกสารจากโปรแกรมประมวลคำที่ไม่มีตัวหนังสือ หรือไฟล์ภาพที่มีมิติกว้างศูนย์ยาวศูนย์ หรือไฟล์เสียงที่มีความยาวศูนย์วินาที ก็ยังมีข้อมูลเมทาดาตาที่ใช้ระบุรูปแบบไฟล์และอธิบายสมบัติพื้นฐานของไฟล์เก็บอยู่ ซึ่งจะทำให้เกิดไฟล์ที่มีขนาดมากกว่าศูนย์ไบต์ ส่วนรูปแบบที่เรียบง่ายมาก ๆ บางรูปแบบไม่ได้ใช้เมทาดาตา เช่นไฟล์ข้อความแอสกี เช่นนี้สามารถมีขนาดเป็นศูนย์ไบต์ได้ ในบางกรณี ไฟล์ศูนย์ไบต์สามารถใช้แสดงสารสนเทศได้อย่างเมทาดาตาของไฟล์ (ตัวอย่างเช่น ชื่อไฟล์ที่แสดงข้อความชี้แจงแก่ผู้ใช้ขณะที่ดูรายการในไดเรกทอรี อาทิ documents-have-been-moved-to-partition-D.txt…

ระบบไฟล์เซตตะไบต์

ระบบไฟล์เซตตะไบต์ หรือ แซดเอฟเอส ( Zettabyte File System: ZFS) เป็นระบบไฟล์ที่พัฒนาโดยบริษัทซัน ไมโครซิสเต็มส์เพื่อใช้กับระบบปฏิบัติการ Solaris ความสามารถที่โดดเด่นของ ZFS คือสามารถเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล และความสามารถด้านเสถียรภาพของระบบไฟล์อื่นๆ เช่น RAID-Z, snapshot, copy-on-write ZFS…

บูตเซกเตอร์

บูตเซกเตอร์ เป็นส่วนที่อยู่ในฮาร์ดดิสก์ ฟลอปปีดิสก์ แผ่นออปติคอล หรืออื่น ๆ เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่มีรหัสเครื่องจะโหลดลงในหน่วยความจำหลัก (RAM) โดยระบบคอมพิวเตอร์ในเฟิร์มแวร์ บรรจุโปรแกรมสำหรับดาวน์โหลดโหลดระบบปฏิบัติการ เป็นอุปกรณ์สำหรับการวัด ปริมาณทางกายภาพ ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ, การประกันคุณภาพ และ วิศวกรรม, การวัด เป็นกิจกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งปริมาณทางกายภาพของวัตถุและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง และทำการเปรียบเทียบปริมาณทางกายภาพเหล่านั้น มาตรฐานของวัตถุและเหตุการณ์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นและถูกใช้เป็น…